XV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego - do 5.11.2010
Dodane przez moderator2 dnia 16.10.2010 21:36
REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

2. Instytucją powołaną do przeprowadzenia konkursu jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

3. Fundatorami nagród są: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Ciechanowie oraz Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

4. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2010 r. – od tego czasu trwać będzie przyjmowanie wierszy do konkursu. Wiersze będą przyjmowane do 5 listopada 2010 r., decyduje data stempla pocztowego.

5. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów oraz pozostałej młodzieży do lat 30 z Województwa Mazowieckiego, tzn. uczącej się bądź mieszkającej na tym terenie.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w 3 egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Stary Rynek 19
09-320 Bieżuń

(tel. 23 657 80 45)
z dopiskiem: "Konkurs Poezji - Kategoria ..." (wpisać odpowiednią do swojego wieku)

7. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim, niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nienagrodzone w innych konkursach. Nie będą oceniane prace, które brały udział w poprzednich edycjach.

8. Prace konkursowe należy podpisać słownym godłem (pseudonimem), czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca:
- dane osobowe: nazwisko, imię, wiek (ewentualnie klasa), adres autora, telefon kontaktowy, e-mail,
- nazwa i adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna wraz z adresem e-mailowym i numerem telefonu kontaktowego.
Koperta zewnętrzna - zawierająca prace konkursowe i kopertę z danymi - może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych lub kurierskich). Prace przed przekazaniem Jurorom będą rozpakowywane oraz sprawdzone pod kątem zastosowania się adresata (Autora) do wymogów formalnych.

9. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

11. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu profesjonale Jury złożone z poetów i przedstawicieli organizatora.

12. Laureaci oraz Autorzy prac wyróżnionych zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 25 listopada 2010 roku w 110 rocznicę urodzin Stefana Gołębiowskiego.

Bliższych informacji udziela: Izabela Kubińska, tel. (23) 657 80 45, e-mail: muzeum_biezun@op.pl.


(za: http://balkon.npx.pl
Rozszerzona zawartość newsa