V OKP IM. WITOLDA SUŁKOWSKIEGO - do 10.11.2010
Dodane przez Rafał Gawin dnia 06.10.2010 10:18
Regulamin

1. Głównymi organizatorami V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Witolda Sułkowskiego są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi.
2. Konkurs jest adresowany do autorów, którzy nie mają w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej.
3. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.
4. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.
5. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków pisarskich ze spacjami.
6. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych.
7. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź

- z dopiskiem na kopercie "Sułkowski".

Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, a zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail).
8. Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2010 r. w ramach łódzkiego Festiwalu Puls Literatury.
10. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 2 800 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.
11. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
13. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
Rozszerzona zawartość newsa