XIX Tyskie Lato Poetyckie - do 17.09.2010
Dodane przez moderator2 dnia 08.07.2010 14:45
Miejskie Centrum Kultury w Tychach ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki, adresowany do wszystkich piszących nieprofesjonalistów (nie zrzeszonych). Tematyka i forma artystyczna nadesłanych utworów jest dowolna.

Warunki uczestnictwa:
Nadesłanie zestawu 3 dowolnych, nigdzie nie publikowanych ani nagradzanych w innych konkursach utworów; utwory muszą być opatrzone indywidualnie wybranym godłem (wyrazowym, nie rysunkowym) i powielone w 3 egzemplarzach każdy.

Uwaga: koperta zewnętrzna - zawierająca utwory oraz zamkniętą kopertę wewnętrzną z zawartymi w niej danymi personalnymi - nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora. W zamkniętej kopercie wewnątrz przesyłki, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną wraz z pełną informacją o dotychczasowych publikacjach.

Utwory opatrzone nazwiskiem autora nie będą brane pod uwagę jury. Zgłoszenie udziału w konkursie przez nadesłanie utworów traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

Nagrody:
Jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych zestawów utworów i przyzna następujące nagrody:

I nagroda - 1 200 zł,
II nagroda - 1 000 zł,
III nagroda - 800 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych, w ramach ogólnej puli kwotowej. Laureaci nagród oraz wskazani przez jury autorzy wyróżnionych utworów są ponadto premiowani publikacją swoich utworów w antologii XIX Tyskiego Lata Poetyckiego. Za opublikowanie utworów w antologii organizator nie wypłaca autorom honorarium. Podczas zakończenia konkursu laureaci otrzymają po 20 egzemplarzy antologii wierszy nagrodzonych i wyróżnionych, autorzy wyróżnieni - po 10 egzemplarzy, a każdy uczestnik spełniający wymogi niniejszego regulaminu otrzyma pamiątkowy egzemplarz tego wydawnictwa.

Zakończenie konkursu:
Uroczyste zakończenie XIX Tyskiego Lata Poetyckiego, połączone ze stosownym programem artystycznym oraz biesiadą poetycką laureatów tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 5 listopada 2010 r. (piątek) o godz. 17.30 w siedzibie MCK w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26. Laureaci nagród pieniężnych uczestniczą osobiście w uroczystości zakończenia konkursu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, na życzenie rezerwują nocleg. Nagrody nieodebrane podczas zakończenia konkursu (z wyjątkiem przypadków losowych) przechodzą na własność organizatora.

Termin:
do 17 września 2010 roku

Adres:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Klub Wilkowyje
ul. Szkolna 94
43-100 Tychy
(z dopiskiem na kopercie: XIX Tyskie Lato Poetyckie).

Dodatkowe informacje:
Klub Wilkowyje MCK w Tychach-Wilkowyjach, tel. (32) 227-26-22, w godz. od 12.00 do 18.00; e-mail: klub.mck@interia.pl


(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa