XII OKP "O Srebrny Liść Chmielu" 2010 - do 3.09.2010
Dodane przez moderator2 dnia 16.03.2010 16:14
Regulamin


Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc

Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

Odbiorcy
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno autorzy z Polski jak i zagranicy, twórcy początkujący oraz autorzy z dorobkiem literackim, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.

Cel konkursu
- Inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych
- Integracja środowisk literackich
- Konfrontacja twórczości poetyckiej
- Promowanie talentów literackich

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
- kategoria konkursowa "po debiucie" dla dorosłych autorów po debiucie książkowym lub prasowym o zasięgu ogólnopolskim,
- kategoria konkursowa "przed debiutem" dla dorosłych autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane,
- kategoria "Dzieci i młodzieży do 18 roku życia".
2. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.
4. Uczestnicy nadsyłają zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów poetyckich, w 4 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr kontaktowy, mail, notatkę bibliograficzną) oraz oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 883).

Uczestnicy niepełnoletni do zestawu dołączają ponadto pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie o treści: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, podopiecznego (imię i nazwisko) w XII Ogólnopolskim Konkursie "O Srebrny Liść Chmielu" oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu - data, miejsce, podpis rodzica lub opiekuna.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11
58-371 Boguszów-Gorce


6. Autorzy na kopercie oraz każdym zestawie powinni dopisać:
konkurs poetycki - kategoria "przed debiutem" lub konkurs poetycki - kategoria "po debiucie", lub konkurs poetycki - kategoria "dzieci i młodzież".
7. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

UWAGA! Prace nie spełniające wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Terminy
1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 3.09.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursowej która odbędzie się 20 listopada 2010 r. o godz. 17.00 w bibliotece w dzielnicy Gorce przy ul. Broniewskiego 11.
3. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Natomiast protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie Internetowej organizatora bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Nagrody
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.

Postanowienia ogólne
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Teksty nagrodzone mogą być wykorzystane przez prasę, radio lub telewizję bez zgody autorów i bez wypłaty honorarium. Organizator zastrzega sobie ponadto możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez ponoszenia kosztów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
3. Organizator pokrywa koszty noclegu laureatów oraz osób zaproszonych na imprezę finałową, natomiast nie zwraca kosztów podróży.
4. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizator i jury.


Informacji o konkursie udziela sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11
58-371 Boguszów-Gorce
tel.(074) 8440 454 lub e-mail: biblioteka.gorce@wp.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa