VI OKL "Złoty Środek Poezji" i V Otwarty Konkurs Jednego Wiersza - do 30.04.10 i Kutno, 26.06.10
Dodane przez moderator2 dnia 10.03.2010 20:55
Kutnowski Dom Kultury ogłasza dwa konkursy poetyckie, które odbędą się w ramach VI Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 26-27 czerwca 2010 - VI Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2009 oraz V Otwarty Konkurs Jednego Wiersza.


VI Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji"
na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2009

Regulaminu konkursu

1. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2009, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 30 kwietnia 2010 r.

2. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.

3. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

4. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek adres i telefon, bądź e-mail autora.

5. Jury Konkursu w składzie:

Karol Maliszewski - przewodniczący,
Krzysztof Kuczkowski,
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki,
Wojciech Kudyba
i Artur Fryz

po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami przyzna nagrody o łącznej wartości 12 000 złotych. Zakładany podział nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Kutna określa się w sposób następujący:

I nagroda - 5 000 zł,
II nagroda - 3 000 zł,
III nagroda - 2 000 zł,
wyróżnienia - suma łączna 2 000 zł.

Jury ma prawo do innego podziału nagród.

6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 26 czerwca 2010 roku podczas VI Festiwalu "Złoty Środek Poezji" w Kutnie.

7. Adres, na który należy wysyłać książki:

ŚSSK Środek Aleksandra Rzadkiewicz
99-300 Kutno
ul. 29 Listopada 3/35


Telefon i e-mail Organizatora: tel. kom.: 600 473 491, e-mail: wandea@onet.pl


V Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
w ramach VI Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 26-27 czerwca 2010

Regulamin konkursu

1. Konkurs odbędzie się 26 czerwca 2010 r. w Kutnie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.

3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 10.00. Do tego czasu uczestnicy konkursu powinni złożyć na ręce organizatora zgłoszenie do konkursu.

4. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 18 czerwca 2010 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi w trakcie konkursu wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora podczas konkursu.

5. Jury w składzie:

Wojciech Kass,
Marek Czuku,
Izabela Kawczyńska

po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 3 000 zł.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego dnia festiwalu 26 czerwca o godz. 20.00.

7. Organizatorzy zastrzegają prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

8. Gości z całej Polski, pragnących wziąć udział w konkursie, organizatorzy proszą o jak najwcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa: pocztą elektroniczną lub listownie.

9. Pierwszym 30 uczestnikom zgłoszonym do konkursu do końca maja br. organizator zapewnia bezpłatne noclegi.

10. Adres organizatora:

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno

tel. kom. 604 296 487
tel. (024) 254 67 97
dopisek: V OKJW

(za: www.reymont.pl)
Rozszerzona zawartość newsa