XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Dać Świadectwo" - do 10.04.2010
Dodane przez Janusz Paluch dnia 26.01.2010 17:07
Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Regulamin

1. Cele Konkursu:

- ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
- inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
- popularyzowanie współczesnej poezji.

2. Warunki Konkursu:

- Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców - zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
- warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w 3 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana także dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD);
- każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem), tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym - krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych oraz najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD);
- opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);
- zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane; jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty
- prace konkursowe nadsyłać należy na adres:

Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków

z dopiskiem OKP "Dać świadectwo"

do dnia 10 kwietnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego);
- opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;
- Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
- nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;
- prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
- Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2010 roku;
- Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
- materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2010 roku;
- w przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
- pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;
- autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.lamelli.com.pl najpóźniej 7 maja 2010;
- Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów;
- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 14 maja 2010 roku (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl.

Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursowych.

Projekt dofinansowany przez Gminę Kraków.


Dotychczasowymi laureatami naszego konkursu byli: Krzysztof LISOWSKI (Kraków), Stefan SZCZYGŁOWSKI (Kobiele Wielkie), Maciej MELECKI (Mikołów), Jagoda CIESZYŃSKA (Kraków), Cezary ZALEWSKI (Kraków), Marek GRALA (Płock), Marek Krystian Emanuel BACZEWSKI (Zawiercie), Maciej WOŹNIAK (Płock), Barbara KRĘŻÓŁEK-PALUCHOWA (Piwniczna), Henryk LISZKIEWICZ (Piła), Justyna PALONEK (Kraków), Sławomir TOMCZAK (Łódź), Monika MOSTOWIK (Kraków), Krzysztof KONOPA (Zamość), Andrzej Jakub MULARCZYK (Ostrzeszów), Agnieszka KOTEJA (Zakopane), Bogumił STASZEK (Wizna).
Rozszerzona zawartość newsa