Konkurs "Złoty Syfon" SŻP 2010 - do 15.03.2010
Dodane przez moderator2 dnia 22.01.2010 16:04
K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów
oraz
Redakcja pisma literackiego "Red."

Ogłasza

19 KONKURS LITERACKI O LAUR
czyli
ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW
BRZEG 2010

pod sloganem przewodnim "Rebelia"


REGULAMIN

1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2009 pod sloganem przewodnim "Rebelia".
Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Prace konkursowe powinny wiązać się w treści i formie ze sloganem przewodnim konkursu, dopuszczalne są nawiązania nader luźne, swobodne, poprzez podobieństwa lub antytezy.

3. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy: po 3 utwory poetyckie w 5 kopiach.

4. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 marca 2010, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K.I.T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ
49-300 BRZEG

z dopiskiem : "Rebelia"

5. Zestawy należy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem przesłać szczegółowe dane autora.

6. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

7. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w: prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

8. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury, złożone tradycyjnie z laureatów poprzedniej edycji konkursu posiłkowanych przez członków Stowarzyszenia Żywych Poetów oraz redaktorów Pisma Literackiego "Red.".

9. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

11. Wręczenie nagród, pod postacią "Złotych Syfonów" oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie XII KONFRONTACJI LITERACKICH "SYFON" które odbędą się w Brzegu kwietniu 2010 roku.

12. W czasie Konfrontacji Literackich "Syfon" rozegrany także zostanie pomiędzy laureatami tegorocznymi a zeszłorocznymi (a tegorocznymi jurorami) Konkurs o nagrodę publiczności.

13. Laureaci A.D. 2010 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2011 oraz do udziału w XIII Konfrontacjach Literackich "Syfon" (o ile te się odbędą).

13. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://free.art.pl/szp

pod adresem e-mail:
kit_szp@wp.pl oraz red._akcja@wp.pl

oraz pod numerami telefonów:
(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli),
698 315 560 lub 0691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz eseistyki oraz godeł i tekstów wybitnie nienagrodzonych.

15. Nagrodzone teksty będą brane pod uwagę przez kolegium redakcyjne do publikacji w jednym z przewidzianych w roku 2010 lub 2011 numerów pisma literackiego "Red."
Rozszerzona zawartość newsa