V OKP "Struna Orficka" im. W. Bąka - do 10.06.2010
Dodane przez moderator2 dnia 20.01.2010 16:06
V Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna Orficka" organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "Topos" w Sopocie.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w 5 kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski - przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości:
I nagroda - 1500 zł
II nagroda - 1000 zł
III nagroda - 800 zł
IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 500 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos".

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 2 października 2010 r. podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury.

Termin:
do 10 czerwca 2010 r.

Adres:
Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
(z dopiskiem: konkurs poetycki "Struna Orficka")

Dodatkowe informacje:
w godz. 10.00-15.00 tel. 501 025 071 (przew. jury Wojciech Gawłowski) lub 62 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury)

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa