II Konkurs poetycki im. T. J. Pajbosia - do 20.07.2007
Dodane przez moderator2 dnia 22.06.2007 15:12
1. Organizatorem konkursu jest Staromiejski Dom Kultury w Warszawie oraz redakcja kwartalnika literackiego "Wakat".

2. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szesnasty rok życia i ma charakter otwarty - mogą w nim wziąć udział zarówno twórcy początkujący, jak i autorzy z dorobkiem literackim, członkowie związków lub stowarzyszeń.

3. Celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie młodych twórców odbiegających swym pisarstwem od głównonurtowych dykcji poetyckich, omijających przetarte szlaki poetyckie, unikających wszelkiego rodzaju naśladownictwa. Jury będzie oceniało nowatorstwo, oryginalność i "osobność" propozycji, niekonwencjonalność formuły poetyckiej i spójność dykcji nadesłanych utworów.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu wierszy o dowolnej tematyce w czterech egzemplarzach (każdy zestaw osobno zszyty lub spięty), w formie wydruku komputerowego w formacie A4. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym, a do przesyłki należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres domowy, nr telefonu, adres mejlowy, krótka informacja o dokonaniach twórczych autora).

5. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

6. Termin nadsyłania prac upływa 20 lipca 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).

7. Prace należy przesyłać na adres:

Staromiejski Dom Kultury
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
Pokój literacki


z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. T. J. Pajbosia

nr tel. 831 23 75, pokój literacki
koordynator konkursu: Beata Gula (667 640 808)

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.manifestacjepoetyckie.tk

8. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.

9. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora, które przyzna następujące nagrody:

I - 1500 PLN
II - 1000 PLN
III - 700 PLN

oraz wyróżnienia, o ilości i charakterze których zadecyduje organizator.

10. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

11. Nadesłane prace nie będą zwracane przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez dodatkowej zgody autora.

12. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniach 25-26 sierpnia 2007 w trakcie festiwalu Manifestacje Poetyckie w Warszawie. Laureaci otrzymają zwrot kosztów podróży w granicach kraju oraz nocleg na czas trwania festiwalu.

13. Warunkiem odebrania nagrody jest osobiste stawienie się laureatów w wyznaczonym przez organizatora miejscu i terminie. Organizator nie wysyła nagród pocztą ani przelewem.

14. O wynikach konkursu nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie w stosownym terminie.

15. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu oraz jury.
Rozszerzona zawartość newsa