XIX konkurs "O laur Opina" Ciechanów - do 1.09.2007
Dodane przez sowa dnia 20.06.2007 21:00
Organizatorzy:
Oddział Ciechanowski Związku Literatów Polskich
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Urząd Miasta Ciechanów
Zakład Wydawniczo - Poligraficzny ARJADNA

Patronat medialny:
Katolickie Radio Ciechanów
Tygodnik Ciechanowski
Tygodnik "Extra Ciechanów"
Tygodnik "Czas Ciechanowa"

Motto:
"I Przeszłość zbawiona
I Przyszłość zaświeca"
/Zygmunt hr. Krasiński/

Cele Konkursu:
- konfrontacja twórczości poetyckiej
- ożywienie życia literackiego ziemi ciechanowskiej
- propagowanie i promocja współczesnej poezji

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna
2. konkurs ma charakter otwarty
3. uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:

Centrum Kultury i Sztuki
ul. Strażacka 5
06-400 Ciechanów


6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem "O Laur Opina" i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 1. września 2007 roku / decyduje data stempla pocztowego/
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas
Międzynarodowego Dnia Ciechanowskiej Jesieni Poetyckiej / 1 dekada października/
9. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone
10. Jury powołane przez organizatorów decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne, 3 wyróżnienia w tematyce dowolnej, nagrody specjalne za utwory związane z tematyką:
- Ciechanów lub ziemia ciechanowska
- Zygmunt Krasiński lub Opinogóra
11. Organizatorzy przewidują wydanie jednodniówki poetyckiej z wierszami nagrodzonymi oraz w przyszłości wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich.
12. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
14. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
15. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Imprez, Edukacji i Kina CKiSz. Tel. 0- 23 672 35 09, 0-23 672 42
Rozszerzona zawartość newsa