II OKP im. W. Sułkowskiego - do 30.07.2007
Dodane przez piotr kuśmirek dnia 13.06.2007 21:42
Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Witolda Sułkowskiego.
Przedmiotem konkursu jest proza poetycka, a adresatami poeci nie posiadający w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej. Organizatorzy oczekują zestawu tekstów w 3 egz. o objętości nie przekraczającej łącznie 5 tys. znaków pisarskich ze spacjami. Prace opatrzone godłem (wraz z jego rozszyfrowaniem w załączonej, oddzielnej kopercie) należy - z dopiskiem "Sułkowski" - nadsyłać do 31 lipca 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Łodzi,
ul Wschodnia 49,
90-267 Łódź.


Ogólna pula na nagrody wyniesie minimum 2000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury. Rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu 2007 r. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Więcej o konkursie i jego patronie - www.spplodz.pl.


Witold Sułkowski (1943-2003) - pisarz, dziennikarz, w latach siedemdziesiątych jeden z głównych animatorów politycznego i kulturalnego życia opozycyjnego w Łodzi, współtwórca nieregularnego kwartalnika literackiego "Puls". Po internowaniu w stanie wojennym wyemigrował w 1983 r. do USA, gdzie został redaktorem w "Głosie Ameryki". Jako poeta wydał zbiór prozy poetyckiej "Szkoła zdobywców" (Paryż, Instytut Literacki 1976).

Oto szczegółowy regulamin konkursu:

Regulamin

1. Głównym organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Witolda Sułkowskiego jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
2. Konkurs jest adresowany do autorów, którzy nie mają w dorobku więcej niż jednej książki poetyckiej.
3. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.
4. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.
5. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5000 znaków pisarskich ze spacjami.
6. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych.
7. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Łodzi, ul Wschodnia 49, 90-267 Łódź - z dopiskiem na kopercie "Sułkowski". Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, a zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, ew. telefon i kontakt e-mail).
8. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2007 r. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi.
10. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury. 11. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
13. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Rozszerzona zawartość newsa