I OKPL im. A. Babaryki "Świat niedopowiedziany" - do 20.11.2009
Dodane przez Rafał Gawin dnia 21.10.2009 08:08
Regulamin

1. Głównymi organizatorami I Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki są: Muzeum Regionalne w Brzezinach i Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Pani Ewa Jolanta Chojka - Burmistrz Miasta Brzeziny.
3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952-2006), a motto pierwszej edycji konkursu stanowi jego liryk "Łzy":

Jeżeli w nowej poezji nie płyną
łzy, nie myśl,
że nie płyną w ogóle. Odtąd

należą do świata
niedopowiedzianego.


4. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych autorów, którzy w dorobku mają nie więcej niż dwie książki poetyckie.
5. Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić organizatorom 3 krótkie utwory liryczne napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła i motta konkursu.
6. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych.
7. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres:

Muzeum Regionalne w Brzezinach,
ul. Piłsudskiego 49,
95-060 Brzeziny

z dopiskiem na kopercie: Babaryko.

Do prac należy dołączyć odrębną, zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, a zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, ew. telefon i kontakt e-mail).
8. Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego).
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2009 r. w Brzezinach podczas III Festiwalu Puls Literatury.
10. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 2500 zł (słownie: dwa i pół tysiąca złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.
11. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla najlepszego utworu inspirowanego hasłem i mottem konkursu.
12. Przesłanie prac oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie jego tekstów w publikacjach pokonkursowych oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursu.
13. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
14. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Pytania należy kierować na adres: spplodz@go2.pl.
Rozszerzona zawartość newsa