II Ogólnopolski Otwarty Konkurs Literacki "O RÓŻĘ KAROLINY" - do 30.08.2009
Dodane przez moderator2 dnia 05.08.2009 23:22
Biblioteka Publiczna w Namysłowie
oraz Klub Młodych Twórców "WENA"
ogłaszają

II edycję Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego:
O RÓŻĘ KAROLINYREGULAMIN

Konkurs dedykowany poetce Karolinie Turkiewicz-Suchanowskiej odbywa się pod patronatem Wojewody Opolskiego - Pana Ryszarda Wilczyńskiego, Posła do Sejmu RP - Pana Łukasza Tuska, Starostwa Powiatowego Namysłów, Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz Namysłowskiego Ośrodka Kultury.

Utwory oceniane będą w dwóch kategoriach:
Dzieci i młodzież (do lat 18)
oraz osoby dorosłe (powyżej 18-tego roku życia).

Nadsyłać należy 3 niepublikowane utwory, bądź jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (1 str. zn. 30 wersów po 60 znaków). Teksty, w 4 egzemplarzach (rękopisy nie będą brane pod uwagę) mają być oznaczone godłem autora, a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, email) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem. Przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora. Utwory nie mogą być dotąd publikowane ani nagradzane.

Termin nadsyłania: do 30 sierpnia 2009 (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Biblioteka Publiczna
ul. Bohaterów Warszawy 5
46-100 Namysłów

z dopiskiem na kopercie "Konkurs Poetycki" - tu podać należy także grupę wiekową.

Teksty oceniać będą jurorzy: Lesław Jan Urbanek, Czesława Zabłocka i Kazimierz Jakubowski.

Nagrody: Autorzy najlepszych tekstów z grupy "dorośli" uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi w kwotach:
I miejsce - 500 zł,
II miejsce - 300zł,
III miejsce - 200 zł.
Dla dzieci i młodzieży przewidziano interesujące nagrody książkowe. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w pierwszej połowie października, w Bibliotece Publicznej w Namysłowie. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody - w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77-4101487 lub 602 288 098

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa