XVII Konkurs Tyskie Lato Poetyckie - do 19.09.2009
Dodane przez moderator2 dnia 16.06.2009 12:35
XVII Konkurs Tyskie Lato Poetyckie ogłasza Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Ogólnopolski konkurs poetycki adresowany jest do wszystkich piszących, którzy do dnia zgłoszenia udziału w konkursie nie opublikowali jeszcze samodzielnej książki poetyckiej. Tematyka i forma artystyczna nadesłanych utworów jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 3 nigdzie niepublikowanych ani nagradzanych w innych konkursach utworów. Utwory muszą być opatrzone indywidualnie wybranym godłem (wyrazowym, nie rysunkowym) i powielone w 3 egzemplarzach każdy. Uwaga: Koperta zewnętrzna - zawierająca utwory oraz zamkniętą kopertę wewnętrzną z zawartymi w niej danymi personalnymi - nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora. W zamkniętej kopercie wewnątrz przesyłki, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, ewentualnie e-mail oraz krótką notkę biograficzną wraz z pełną informacją o dotychczasowych publikacjach.

Utwory opatrzone nazwiskiem autora nie będą brane pod obrady jury. Zgłoszenie udziału w konkursie przez nadesłanie utworów traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Wyniki konkursu podane zostaną do wiadomości publicznej.

Jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych zestawów utworów i przyzna następujące nagrody: I nagroda – 1.200 zł, II nagroda – 1.000 zł, III nagroda – 800 zł. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych w ramach ogólnej puli kwotowej. Laureaci nagród oraz wskazani przez jury autorzy wyróżnionych utworów są ponadto premiowani publikacją swoich utworów w antologii XVII Tyskiego Lata Poetyckiego.

Podczas zakończenia konkursu laureaci nagród otrzymają po 20 egzemplarzy antologii wierszy nagrodzonych i wyróżnionych, autorzy wyróżnieni po 10 egzemplarzy, a każdy uczestnik spełniający wymogi niniejszego regulaminu otrzyma pamiątkowy egzemplarz tego wydawnictwa.

Uroczyste zakończenie XVII Tyskiego Lata Poetyckiego, połączone ze stosownym programem artystycznym oraz biesiadą poetycką laureatów tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 7 listopada br. (piątek) o godz. 18.00 w Świetlicy MCK (adres jw.).

Laureaci nagród pieniężnych uczestniczą osobiście w uroczystości zakończenia. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, na życzenie rezerwują nocleg za symboliczną opłatą.

Nagrody nieodebrane podczas zakończenia konkursu (z wyjątkiem przypadków losowych) przechodzą na własność organizatora.

Termin:
do 19 września 2009 roku

Adres:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
Świetlica MCK w Tychach-Wilkowyjach,
ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy
(z dopiskiem na kopercie: XVII Tyskie Lato Poetyckie).

Dodatkowe informacje:
Świetlica MCK w Tychach-Wilkowyjach (032) 227 26 22 w godz. od 15.00 do 19.00,
e-mail: swietlica.mck@interia.eu

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa