ZŁOTY SYFON - BRZEG 2007
Dodane przez moderator1 dnia 07.03.2007 17:27
KIT SŻP i pismo literackie RED ogłaszają XVI KONKURS LITERACKI O LAUR, czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW - BRZEG 2007

Pod sloganem przewodnim: "BÓG, PROZA, POEZJA"

REGULAMIN


1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza XV KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2006 pod sloganem przewodnim "Bóg, proza, poezja". Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

* w kategorii "liryka"
* w kategorii "esej"

3. Prace konkursowe powinny wiązać się w treści i formie ze sloganem przewodnim konkursu, dopuszczalne są nawiązania nader luźne, swobodne, poprzez podobieństwa lub antytezy.

4. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy:

* po 3 utwory poetyckie w 5 kopiach;
* i/lub pracę eseistyczną na temat w objętości do 10 stron wydruku komputerowego w 5 kopiach.

Termin nadsyłania prac upływa dnia 10 kwietnia 2007, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ, 49-300 BRZEG


z dopiskiem : "Bóg, proza, poezja" oraz dopiskiem "esej" lub "liryka".

5. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

6. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

7. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w: prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

8. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury, złożone tradycyjnie z laureatów poprzedniej edycji konkursu posiłkowanych przez członków Stowarzyszenia Żywych Poetów oraz redaktorów Pisma Literackiego "Red." - w razie potrzeby.

9. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

11. Wręczenie nagród, pod postacią "Złotych Syfonów" oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie IX KONFRONTACJI LITERACKICH "BÓG, PROZA, POEZJA", które odbędą się w Brzegu w kwietniu 2007 roku.

12. W czasie IX Konfrontacji Literackich "Syfon" rozegrany także zostanie pomiędzy laureatami tegorocznymi a zeszłorocznymi (a tegorocznymi jurorami) Konkurs o nagrodę publiczności.

13. Laureaci A.D. 2007 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2008 oraz do udziału w X Konfrontacjach Literackich "Syfon" (o ile te się odbędą).

14. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://free.art.pl/szp
pod adresem e-mail: szp@free.art.pl oraz red._akcja@wp.pl
oraz pod numerami telefonów:
(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli),
512 289 161 lub 0691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz eseistyki oraz godeł i tekstów wybitnie nienagrodzonych.

Rozszerzona zawartość newsa