Konkurs na recenzję książki współczesnej - do 31.10.2009
Dodane przez moderator2 dnia 10.05.2009 20:14
Miejska Biblioteka Publiczna m. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu

pod patronatem Prezydenta Oświęcimia
oraz patronatem medialnym "Dziennika Polskiego"

ogłasza

konkurs na recenzję książki współczesnej

Celem konkursu jest popularyzacja literatury współczesnej.
W konkursie może wziąć udział każdy, kto w terminie do 31 października 2009 r. przekaże organizatorom konkursu tekst omawiający jedną z książek, ujętych w spisie.
Omówienie nie może być dłuższe niż 2 strony maszynopisu.

Recenzję można przekazywać osobiście lub przesłać pocztą z adnotacją na kopercie - "recenzja" - na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu
ul. Kopernika 2
Oświęcim


Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w listopadzie 2009 r.

Informacja o organizowanym konkursie i jego rozstrzygnięciu będzie umieszczona na stronach internetowych MBP www.mbp.oswiecim.pl

Zainteresowane osoby zostaną poinformowane oddzielnie.

Każdą pracę (w 4 egzemplarzach) należy opatrzyć symbolem wieku:
A -do 25 lat,
B -powyżej 25 lat
oraz godłem (słownym) i to samo godło należy umieścić na dołączonej kopercie zawierającej informacje o autorze pracy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu i wiek) oraz oświadczenie wynikające z ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926), o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do rzeprowadzenia konkursu. Mile widziane będą prace dołączone w formie elektronicznej, lub przesłane na adres: mbp@mbp-oswiecim.pl

Prace konkursowe zostaną ocenione przez specjalnie powołane przez organizatorów Jury.

Nagrody i wyróżnienia zostaną ufundowane przez Organizatora

Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych prac do bezpłatnej publikacji w prasie i na stronie internetowej MBP - bez honorarium.

Udział w konkursie jest jednoznacznie akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

Informacji o sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem udzielają pracownicy MBP.

Lista książek konkursowych:
Isabel ALLENDE INES, PANI MEJ DUSZY
Jeffrey ARCHER WIĘZIEŃ URODZENIA
Majgull AXELSSON DOM AUGUSTY
Katarzyna GROCHOLA TRZEPOT SKRZYDEŁ
Stephenie MEYER ZMIERZCH
Kate MOSSE GROBOWIEC
Kazimierz ORŁOŚ LETNIK Z MIERZEI
Orhan PAMUK STAMBUŁ
Beata PAWLIKOWSKA W DŻUNGLI ŻYCIA
Jakub ĆWIEK CIEMNOŚĆ PŁONIE

(za: www.konkursyliterackie.pl)
Rozszerzona zawartość newsa